Auditoinnin merkitys osana laadunhallinnan kehittämistä

Hyvien laadunhallinnan periaatteiden mukaisesti toimiminen on osa miprolaisuutta. Toimintamme jatkuva parantaminen on oleellinen osa työkulttuuriamme ja tässä meitä ohjaavat ja auttavat sisäisistä ja ulkoisista auditoinneista tulleet havainnot ja kehittämisideat. Mipron toimintajärjestämä on sertifioitu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 mukaisesti ja ulkoisen auditoijan antamat kehittämisehdotukset ja vinkit ovat osaltaan saaneet toimintamme laatutason nousemaan.

Toimiminen kansainvälisesti tunnetun ja arvostetun standardin alla auttaa Miproa ja muita yrityksiä puhumaan samaa laadunhallinnan kieltä ja toimimaan samojen, yhdessä sovittujen sääntöjen mukaisesti. Ulkopuolinen arvioija havannoi eri lailla asioita toiminnassamme kuin mitä me itse havannoimme jokapäiväisessä työssämme.

Viimeisimmän määräaikaisauditoinnin löydöksistä oppineena olemme muun muassa kehittäneet asiakastyytyväisyysmittaamiseen liittyviä tapojamme ja mittaristoamme ja näin ollen saaneet tyytyväisyyskyselyjen tuloksia käytettyä hyväksi toimintamme parantamisessa. Tämä edesauttaa myös asiakastyytyväisyyden lisäämistä seuraavissa hankkeissamme ja parantaa toimintaamme projektien läpiviemisessä yhä sujuvammaksi kohti haluttua lopputulosta.

Myös useat yhteistyökumppanimme ja tilaajamme osaltaan haluavat varmistaa meidän heille toimittavien tuotteiden ja palveluiden laatutason ja ulkoisia auditointeja kohdistuu Miproon useampikin vuodessa.

Samoin Mipro käy auditoimassa omia alihankkijoitaan ja yhteistyökumppaineitaan. Auditointitilanteissa kumpikin osapuoli pääsee tutustumaan toistensa toimintaan syvällisemmin ja samalla oppii jotakin uutta toiselta ja näin ollen auditoinnit hyödyttävät kumpaakin osapuolta.

Jotta Mipron toimintajärjestelmä säilyy eheänä ja toimivana sekä meitä miprolaisia työssämme palvelevana, teemme säännöllisesti kaikki toimintajärjestelmämme prosessit kattavia sisäisiä auditointeja. Kolmen vuoden syklissä kaikki prosessimme tulee käytyä läpi. Prosessit elävät ja kehittyvät koko ajan, myös sisäisten auditointien ulkopuolella. Sisäisissä prosessiauditoinneissa parannetaan prosessien keskinäistä toimivuutta ja varmistetaan, ettei mikään osa-alue jää linkittymättä toisiinsa eikä päällekkäisyyksiä esiinny. Sisäisten auditointien tuloksia tarkastellaan kokonaisvaltaisesti puolivuosittain pidettävissä johdon katselmuksissa; näin prosessin aikana esille tulleisiin asioihin päästään pureutumaan laajasti yritys tasolla ja mahdollisia muutoksia saadaan jalkautettua nopeasti.

Kuten huomattiin, auditoinnit ovat tärkeitä yritykselle monesta syystä. Ne auttavat varmistamaan, että toiminta on linjassa sääntöjen, määräysten ja parhaiden käytäntöjen kanssa. Ne myös auttavat meitä parantamaan toimintaamme ja löytämään mahdollisia riskejä ja ongelmia ennen kuin ne aiheuttavat vahinkoja. Lisäksi ne antavat asiakkaillemme ja sidosryhmille luottamusta toimintaan ja tuotteisiin.

Haluamme varmistaa, että Mipron toiminta on turvallista, vastuullista ja tehokasta; tämän vuoksi ulkoiset auditoinnit ovat erittäin tärkeitä. Ne auttavat tunnistamaan potentiaalisia riskejä ja parantamaan yrityksen prosesseja ja käytäntöjä. Tämä puolestaan pitkällä tähtäimellä johtaa parempiin tuloksiin, entistä laadukkaampiin projektitoteutuksiin sekä toimivampiin tuotteisiin.


KIRJOITTAJA

Piia Juhola

Laatupäällikkö


Piia toimii Mipron laatupäällikkönä vastaten toiminnan laadun hallinnasta sekä kehittämisestä. Piia siirtyi Miprolle lokakuussa 2022 ja ennen Mipro uraansa hän on aiemmin toiminut yli kahdenkymmenen vuoden ajan kemistinä ja laatuasiantuntija eri ydinvoimalaprojekteissa.