Vahvaa osaamista vuodesta 1980

Mipro – Neljä vuosikymmentä turvallisuuden edelläkävijänä

40 VUOTTA RATKAISUJA VESIHUOLLON JA RAIDELIIKENTEEN TURVALLISUUDEN HALLINTAAN

Neljän vuosikymmenen ajan olemme olleet mukana rakentamassa turvallisempaa ja toimivampaa yhteiskuntaa. Raideliikenteen, vesi- ja energiahuollon sekä teollisuuden turvallisuuden hallintaan kehittämämme ratkaisut varmistavat asiakkaidemme toiminnan turvallisuuden ja samalla myös julkisen liikenteen, ympäristön, vesihuollon ja juomaveden turvallisuuden.

Lukuisat kotitaloudet käyttävät Mipron järjestelmien kautta tuotettua puhdasta vettä. Mipron raideliikenteen ohjausjärjestelmillä ohjattujen ja valvottujen matkojen määrät nousevat vuodessa miljooniin.

MIPRO PÄHKINÄNKUORESSA

Mipro on raideliikenteen ja teollisuuden järjestelmiin erikoistunut asiantuntijayritys. Mipron järjestelmiä käytetään rautatie- ja metroliikenteen sekä teollisuusprosessien turvallisuuden hallinnassa ja vesi- ja energiahuollon prosessien ohjauksessa. Asiakkaitamme ovat mm. Väylä (Väylävirasto), Kaupunkiliikenne, Eesti Raudtee sekä lukuisat vesi- ja energiahuollon yhtiöt.

Toimialat

Raideliikenne ja vesi & energia

Yli 40 vuotta

Korkeimman turvallisuuden raideliikenne- sekä vesi- ja energiajärjestelmä­ratkaisuja

Ympäristö

Kestävät ja luontoystävälliset prosessit

Toimipaikat

Mikkeli, Espoo, Oulu ja Tallinna

Henkilöstö

150+ asiantuntijaa

HISTORIA

Kun Mipro perustettiin vuonna 1980 nimellä Mikkelin Prosessiohjaus Ky, sen toimialana oli prosessiteollisuuden sekä vesihuollon automaatiosuunnittelu ja -asennukset. 90-luvun alun ainutlaatuinen oivallus hyödyntää teollisuuden turvalogiikoita rautatiejärjestelmissä laajensi yrityksen toimialaa ratkaisevalla tavalla. Siitä lähtien Mipro on ollut rautatiejärjestelmien pioneeri Suomessa. Vesihuolto on säilynyt yhtiön toisena päätoimialana, ja tällä hetkellä olemme yksi johtavia veden- ja energianhallintajärjestelmien toimittajia Suomessa.

POLITIIKAT

Vastuullisuus

Osallistumme aktiivisesti puhtaan ja turvallisen elinympäristön rakentamiseen. Sitoudumme Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -ohjelmaan ja vaalimme sen kymmentä periaatetta kohteenamme ohjelman 17 kestävän kehityksen tavoitetta.

Puolustamme ja kunnioitamme yleisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia emmekä salli lapsityövoimaa tai pakkotyötä omassa tai koko toimitusketjumme toiminnassa. Kunnioitamme työntekijöiden järjestäytymisoikeutta sekä sitoudumme voimassaoleviin työehtosopimuksiin ja säädöksiin. Emme syrji.

Kunnioitamme ihmisten yksityisyyttä ja suojaamme henkilötiedot hyvän tavan ja vallitsevan lainsäädännön mukaisesti.

Emme käytä emmekä hyväksy asiattomia vaikutuskeinoja. Toimintamme kestää avoimen tarkastelun.

Laatu

Sitoudumme laadukkaaseen toimintaan ja sen edellytyksien vaalimiseen tuotteidemme ja palveluiden kehittämisessä, tuottamisessa, toimittamisessa sekä toimituksen jälkeisessä tuessa elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Tavoittelemme asiakkaan vaatimusten sekä ulkoisen sääntelyn täyttämistä ilman resurssi- tai aikahukkaa toimintatapaamme sekä sen noudattamista mitatun tiedon avulla jatkuvasti parantaen, tunnistettuja kehitysmahdollisuuksia hyödyntäen ja havaittuihin poikkeamiin puuttuen.

Täytämme kansainvälisen standardin ISO9001 vaatimukset.

Ympäristö

Ulkoisten vaatimusten tunnistamisen ja täyttämisen lisäksi huomioimme vaikutukset ympäristöön kehittäessämme, tuottaessamme ja elinkaaren aikana ylläpitäessämme tuotteitamme ja palveluitamme sekä suunnitellessamme toimintatapojamme.

Sitoudumme ympäristömyötäiseen ajattelutapaan

 • Vähentämällä resurssihukkaa parantamalla laatua
 • Edistämällä digitalisaatiota ja tiedon liikkumista materiaalin tai ihmisten sijaan
 • Tukemalla asiakkaidemme ympäristömyötäisyyttä toimittamillamme tuotteilla, palveluilla ja niiden elinkaaren palveluilla
 • Painottamalla korjattavuutta ja elinkaaren aikaista ylläpidettävyyttä tuotteissamme
 • Etsimällä ja toteuttamalla parannuksia oman toimintamme ympäristökuormituksen pienentämiseksi niin energian kuin materiaalikulutuksen osalta

Suurimman vaikutuksen ympäristön parhaaksi saamme aikaan asiakkaillemme tuottamiemme ratkaisujen kautta. Tarkastelemme kuitenkin myös omaa toimintaamme parannusmahdollisuuksien tunnistamiseksi.

Täytämme kansainvälisen standardin ISO14001 vaatimukset.

Turvallisuus

Toimittamiemme järjestelmien käyttäjät ovat usein yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin haltijoita. Järjestelmillemme on tyypillistä välitön turvallisuusvaikutus. Turvallisuus on meille tärkeätä ja turvallisuusjohtaminen siten keskeistä.

Turvaamme toiminnassamme ihmiset, ympäröivän luonnon, omaisuuden, tiedon ja maineen niin vahingoilta kuin onnettomuuksilta sekä varmistamme toiminnan häiriöttömyyden ja jatkuvuuden.

Turvallisuusjohtamisemme koostuu turvallisuuden osa-alueittaisesta turvallisuuden tuottamisesta sekä kokonaisturvallisuuden varmistamisesta. Tunnistamme meille olennaisimmiksi turvallisuuden osa-alueiksi toiminnallisen turvallisuuden, tietoturvallisuuden, sähköturvallisuuden, työturvallisuuden sekä ratatyöturvallisuuden.

Perehdytämme henkilöstömme yrityksemme kokonaisturvallisuutta koskeviin menettelyihin.

Varmistamme henkilöstömme osaamisen ja pätevöitymisen järjestämällä säännöllisesti liiketoimintaa tukevaa turvallisuuskoulutusta.

Tunnistamme ja arvioimme toimintaan, tuotteisiin ja toimituksiin kohdistuvia riskejä ja vaaratekijöitä jatkuvasti. Tarjoamme asiakkaillemme turvallisia tuotteita ja palveluita.

Huolehdimme tietoturvallisuudesta kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaisesti. Noudatamme tietoturvallisuuteen liittyviä parhaita käytäntöjä ja suosituksia. Keskeisimpinä viitekehyksinä sitoudumme ISO27001-standardiin Mipro Oy:n turvallisuusjohtamisessa ja IEC62443 – standardien edellyttämien kyvykkyyksien tarjoamiseen asiakastoimituksissa.

Tietoturvallisuuden kehitys – sen suunnittelu, toteutus, seuranta ja mittaaminen – on Miprolla jatkuvaa ja todennettavissa olevaa. Uhkilta suojaudumme riskienarvioinnin avulla, jotta toteutetut suojausmekanismit ovat tarkoituksenmukaisia ja vastaavat liiketoiminnan, asiakkaiden ja lainsäädännön niille asettamia vaatimuksia. Nämä toimet varmistavat tietojen, tietojärjestelmien, laitteiden, tietoverkkojen toiminnan ja toimitilojen turvallisuuden niin arjessa kuin erityisolosuhteissa sekä estävät niiden valtuudettoman käytön ja tietojen tahattoman tai tahallisen tuhoutumisen koko niiden elinkaaren ajan.

Sitoudumme organisaation kaikilla tasoilla edistämään positiivista ja vahvaa turvallisuuskulttuuria.

Jokaisella miprolaisella on velvollisuus julkituoda turvallisuushavaintonsa sekä avoin ja peruuttamaton oikeus ja mahdollisuus puuttua havaittuihin turvallisuusongelmiin.

Tuotekehitys

Teemme kehitystyötä entistä turvallisemman tulevaisuuden puolesta. Investoimme systemaattisesti teknologia-alustoihin, jotka tukevat liiketoiminta-alueitamme: raideliikenne, vesi, energia ja teollisuus. Kehitystyötämme ohjaavat asiakkaidemme tarpeet, markkinoiden megatrendit sekä tulevat viranomaisvaatimukset.

ILMOITUSKANAVA

Pyrimme joka tilanteessa toimimaan vastuullisesti, lainmukaisesti ja yrityksemme eettisten arvojen mukaisesti. Mikäli epäkohtia toiminnassamme esiintyy, haluamme niistä tiedon.

Olemme ottaneet yrityksessämme käyttöön luottamuksellisen Ilmoituskanava-palvelun, jonka kautta henkilöstömme ja sidosryhmämme voivat turvallisesti kertoa havaitsemistaan väärinkäytöksistä. Voit tehdä ilmoituksen, jos epäilet, että yrityksessämme on tapahtunut rikos tai väärinkäytös tai muu yrityksemme arvojen vastainen toiminta.

MIPRO GROUP

Mipro Oy on osa Mipro Group konsernia, jonka strategisena tavoitteena on vahvistaa edelleen markkina-asemaansa ja laajentaa markkina-aluettaan. Liiketoimintamme tavoitteena on olla johtava raide- ja vesiturvallisuusjärjestelmien toimittaja kotimaassa ja valituilla markkina-alueilla. Kehitämme olemassa olevia tuotteitamme sekä aivan uusia korkealaatuisia tuoteratkaisuja asiakkaiden tarpeiden ja markkinanäkymien pohjalta.

TIETOSUOJA

Tietosuoja on Miprolla osa kokonaisturvallisuutta, ja siten osa päivittäistä toimintaa, toimituksia ja palveluja. Tietosuojaa toteutetaan tasolla, jolla jokainen henkilö johon liittyvää henkilötietoa rekistereistämme löytyy, pystyy luottamaan tiedon luottamuksellisuuteen, eheyteen ja saatavuuteen.

TAVOITTEEMME

Mipron tavoitteena on olla turvallisuuteen liittyvien järjestelmien ja palveluitten luotettavin ja tunnetuin asiantuntijayritys.

 • Tarjoamme asiakkaillemme jatkossakin ratkaisuja kustannustehokkaasti, helposti ja luotettavasti.
 • Tarjoamme asiakkaillemme ratkaisuja, joista yhä suurempi osuus koostuu palveluista.
 • Hyödynnämme innovatiivista ja asiakaslähtöistä tuotekehitystä rautatie- ja teollisuuden ratkaisuissa ja tuotteissa.
 • Vahvistamme asemaamme kotimarkkinoilla ja laajennamme asiakaskuntaamme ulkomaille ja julkisella sektorilla.
 • Investoimme seuraavan sukupolven raideliikenteen hallinta- ja turvalaitejärjestelmiin.

STRATEGIAMME

 • Kansainvälistyminen
 • Kasvu
 • Kehittyminen
 • Yhdessä