Rekisteri työnhakijoista

REKISTERIN NIMI

Rekisteri työnhakijoista

REKISTERINPITÄJÄ

Sovellettavan tietosuojalain mukainen rekisterinpitäjä on Mipro Group Ltd. Oy ja sen konserniyhtiöt. Näistä Mipro Oy vastaa siitä, että henkilötietojasi käsitellään tätä selostetta ja soveltuvia tietosuojalakeja noudattaen.

Mipro Oy, Kunnanmäki 9, 50600 Mikkeli

Tietosuojan yhteyshenkilö: Kati Häkkinen, privacy@mipro.fi

NÄIN KÄSITTELEMME TIETOJASI

Työnhakijarekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen työntekijöiden rekrytoinnissa sekä työsuhteen luomisessa. Rekisteriin kerätään vain tietoja, jotka ovat tarpeellisia kunkin tarjolla olevan, hakijan hakeman työtehtävän hoitamisen kannalta. Avoimen hakemuksen ollessa kyseessä rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka avoimella hakemuksella itsestäsi annat. Henkilötietojen kerääminen perustuu työnhakijan antamaan suostumukseen.

Henkilötietoja käsittelevät rekrytointiin osallistuvat henkilöt sekä mahdolliset rekisterinpitäjän valitsemat, rekrytointiin osallistuvat kolmannet osapuolet kuten soveltuvuustestaajat. Henkilötietoja käsitellään työnhakijoiden soveltuvuuden arvioinnissa sekä valitsemisessa Mipro Group Ltd. Oy ja sen konserniyhtiöiden avoimena oleviin työtehtäviin. Henkilötietoja käytetään myös työnhakijan ja yrityksen välisen yhteydenpidon hoitamiseen ja ylläpitämiseen.

SINUSTA KERÄTTÄVÄT TIEDOT

Rekisteriin kerätään ne tiedot, jotka itse työhakemuksessa itsestäsi annat. Näitä tietoja ovat muun muassa nimi- ja yhteystiedot, koulutus- ja työkokemustiedot ynnä muut hakemuksessa antamasi rekrytoinnin kannalta oleelliset tiedot.

Tietoja täydennetään mahdollisessa haastattelussa antamillasi tiedoilla sekä muilla lisätiedoilla, joita sinulta erikseen pyydetään.

Jos etenet haussa soveltuvuuskokeeseen, joka tehdään erillisellä suostumuksellasi, sisältää rekisteri myös soveltuvuuskokeen tuloksena saadut tiedot. Nämä tiedot saamme soveltuvuuskokeen järjestäneeltä kumppaniltamme.

NÄIN KERÄÄMME TIETOSI

Rekisterin tiedot kerätään sinulta itseltäsi ja suostumuksellasi rekrytointikumppanilta muun muassa soveltuvuuskokeen yhteydessä.

Jos tehtävä edellyttää turvallisuus- tai muiden selvityksen tekemistä, saamme tiedot näiden selvitysten tekijöiltä suostumuksellasi.

HENKILÖTIETOJEN SIIRROT JA LUOVUTUKSET

Henkilötietoja luovutetaan konserniyhtiöille rekrytointitarkoituksessa, mikäli olet antanut suostumuksesi tietojesi käyttämiseen muissa rekrytoinneissa. Tietoja luovutetaan myös rekrytoinnissa avustavalle kumppanille siinä tapauksessa, että etenet soveltuvuustestaukseen. Henkilötietoja luovutetaan vain edellä mainittujen tahojen rekrytoinnista vastaaville henkilöille.

Työnhakijarekisterin huolto- ja ylläpitotehtävissä toimivilla on pääsy työnhakijarekisterin henkilötietoihin siinä määrin, kuin se huolto- ja ylläpitotehtävien kannalta on tarpeellista.

Jos hakemus johtaa työsuhteeseen, työsuhteen kannalta oleelliset tiedot siirretään työnhakijarekisteristä Mipro Oy:n työsuhderekisteriin.

Tietojasi ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO

Rekisterin henkilötietoihin ei kohdistu automaattista päätöksentekoa.

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin varmistamme tarvittavin sopimuksin, että oikeutesi ja tietojesi suoja on varmistettu.

KUINKA KAUAN TIETOJASI SÄILYTETÄÄN

Työhakemukseesi liittyviä tietoja säilytetään 24 kuukautta.

Tietyissä tapauksissa henkilötietojasi voidaan säilyttää kauemmin. Näissä tapauksissa sinulta pyydetään erillinen suostumus pidempiaikaiseen säilytykseen.

Sinulla halutessasi on oikeus pyytää tietojesi poistamista ennen tämän määräajan päättymistä.

NÄIN TIETOSI ON SUOJATTU

Mipro noudattaa toiminnassaan vaitiolovelvollisuutta, kaikilla henkilöstöstämme on salassapitositoumus allekirjoitettu työsopimuksen yhteydessä. Työnhakijoiden tietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä näitä tietoja. Järjestelmien käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia. Tiedot kerätään eriytetyissä verkoissa oleviin tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein sekä muilla liikennettä suodattavilla ja valvovilla laitteilla. Järjestelmät, kannat sekä niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja suojatuissa palvelintiloissa, joihin pääsy on vain niiden ylläpitoon nimetyillä henkilöillä. Myös palveluntarjoajan henkilöstö on allekirjoittanut vaitiolosopimuksen ja sitoutunut käsittelemään henkilötietoja tietoturvallisesti, luottamuksellisesti ja vain tuottaakseen palvelua.

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.

SINUN OIKEUTESI

Sinulla on milloin tahansa oikeus tarkastaa, mitä tietoja rekisteriin työnhakijoista on sinua koskien tallennettu. Jos tiedoissa on virheitä, sinulla on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Voit myös vaatia tietojen poistamista ennen määrätyn säilytysajan päättymistä. Jos haluat tehdä tarkastus- ja/tai oikaisupyynnön tai vaadit tietojasi poistettavaksi, tulee sinun lähettää kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna haluamasi pyyntö osoitteeseen:

Mipro Oy, Kunnanmäki 9, 50600 Mikkeli.

Kuoreen merkintä: työntekijärekisteri/tarkastuspyyntö, työntekijärekisteri/oikaisupyyntö tai työntekijärekisteri/poistopyyntö. Tarkastuspyynnössä sinun tulee ilmoittaa nimesi lisäksi riittävät yksilöintitiedot, joiden perusteella rekisteristä voidaan tarkistaa, oikaista tai poistaa juuri sinua koskevat tiedot.

Voit esittää tarkastuspyynnön myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona osoitteessa Kunnanmäki 9, 50600 Mikkeli. Rekisteröidyllä on oltava tällöin mukanaan henkilöllisyystodistus.

Tietojen tarkastaminen on maksutonta, kun edellisestä tietopyynnöstä on kulunut enemmän kuin yksi vuosi.

Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei mielestäsi ole toiminnassaan noudattanut soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Lisätietoja saat tarvittaessa sähköpostilla osoitteesta privacy@mipro.fi.