VR Group Operaatiokeskus: Mipro REGO -tilannekuvajärjestelmä

Mipro ja VR Group (VR-Yhtymä Oy) ovat kehittäneet kiinteässä yhteistyössä GIS-pohjaista (Geographical Information System) tilannekuvajärjestelmää yhtymän operaatiokeskukseen.

Järjestelmän toteutukseen on käytetty yhteisiä kehityssprinttejä, joita on pidetty kahden vuoden ajan. Sprinteissä keskustellaan uusista ominaisuuksista, niitä arvioidaan, suunnitellaan, toteutetaan ja otetaan käyttöön loppukäyttäjien tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on tehostaa VR Groupin Operaatiokeskuksen toimintaa. Kehityssprinttien aikana olemassa olevista järjestelmistä tunnistetaan oikeaa tietoa ja integroidaan se Mipro REGO -järjestelmään täydellisen ratkaisun aikaansaamiseksi.

OPERAATIOKESKUKSESSA HALUAMME NIMENOMAAN PANOSTAA HÄIRIÖTILANTEIDEN ENNAKOINTIIN, VARAUTUMISEEN SEKÄ NOPEAAN REAGOINTIIN.

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSIA

”Tilannekuvajärjestelmä on tänä päivänä kiinteä osa meidän häiriönhallintatyötämme. Se on nopeuttanut reagointikykyämme ja parantanut kokonaiskuvan hallintaa. Lisäksi se on antanut ryhtiä ja mallia toimintatapoihimme”, kertoo Martti Uusinarkaus, VR Groupin operaatiokeskuksen liikennetiedotuksen päällikkö sekä projektipäällikkö.

TAVOITTEENA HÄIRIÖTILANTEIDEN ENNAKOINTI JA NOPEA REAGOINTI

VR Groupin operaatiokeskus otti käyttöön Mipro REGO -tilannekuvajärjestelmän keväällä 2018. ”Tilannekuvajärjestelmä kokoaa tietoa kymmenistä erillisistä järjestelmistämme yhteen paikkaan ja esittää tiedot visuaalisesti”, kertoo Martti Uusinarkaus. ”Lisäksi se yhdistää eri järjestelmien tietoja ja antaa hälytyksiä ja herätteitä järjestelmissä olevista ristiriidoista. Pystymme varautumaan yllättäviin ongelmatilanteisiin ja ostamaan aikaa ongelmien ratkaisuun, kun voimme porautua syvemmälle tietoon ja saada selityksen sille, mistä ristiriita johtuu.”

”Operaatiokeskuksessa haluamme nimenomaan panostaa häiriötilanteiden ennakointiin, varautumiseen sekä nopeaan reagointiin.” Uusinarkauksen mukaan tilannekuvajärjestelmä on täyttänyt tämän tavoitteen: se on parantanut operaatiokeskuksen reagointinopeutta, tietoisuutta sekä tarkentanut yleiskuvaa liikenteestä.

YHTENÄINEN TILANNEKUVA SUURKUVANÄYTTÖJEN KAUTTA

”Tilannekuvajärjestelmä on tehostanut VR Groupin operaatiokeskuksen toimintaa sekä muuttanut sen työnluonnetta”, toteaa Martti Uusinarkaus. Operaatiokeskus käyttää tilannekuvajärjestelmää kahden suurkuvanäytön kautta, joilla näkyvät yhtä aikaa kaikki Suomen rataverkolla liikkuvat junat. Suurkuvanäyttöjä täydentävät erilliset työasemat, joilla operaatiokeskuksen henkilökunta voi käyttää tilannekuvajärjestelmää. Näin ollen samassa tilassa olevilla henkilöillä on aina yhteinen ja yhtenäinen kokonaisnäkemys siitä, mikä on tilanne liikenteessä.

”Tämä on suurin muutos, jonka tilannekuvajärjestelmä on tuonut työhömme. Toinen merkittävä muutos on se, että jokainen pystyy omalla työkoneellaan muokkaamaan samasta tilannekuvanäytöstä oman näkymän ja seuraamaan sellaisia asioita, jotka häntä kiinnostavat. Tämä on tehostanut yksittäisen ohjaajan ja työnjohtajan työtä.”

YHTEISTYÖKUMPPANIN VALINTA POC-MENETTELYLLÄ

Yhteistyökumppanin hakeminen halutunlaisen tilannekuvajärjestelmän toteuttamiseen oli Uusinarkauksen mukaan pitkä prosessi ja vaati selvityksiä ja benchmarkkausta. Kumppanin valinta perustui Proof of Concept (PoC) –menettelyyn, jonka kautta operaatiokeskus selvitti eri toimittajien kyvykkyyttä, resursseja, henkilöitä ja yhteistyön sujuvuutta. ”Yhteistyö ja yhdessä tekeminen Mipron kanssa osoittautui vahvaksi. Mipro REGO – tuote nähtiin potentiaalisena. Lisäksi meille oli tärkeää, että toimittaja on sitoutunut tuotteeseen ja kehittää sitä itse. Me saamme lisäarvoa sitä kautta.”

KÄYTTÄJÄPALAUTE JÄRJESTELMÄKEHITYKSEN PERUSTANA

Tilannekuvajärjestelmää ja sen ominaisuuksia on kehitetty ja kehitetään jatkuvasti ketterän kehityksen menetelmiä hyödyntämällä. ”Tilannekuvajärjestelmä on tehostanut operaatiokeskuksen toimintaa myös sitä kautta, että sen kehityksessä on otettu huomioon käyttäjiltä saatu palaute. Jotta tilannekuvajärjestelmä saadaan käytännössä toimivaksi, se vaatii ehdottomasti loppukäyttäjien mukana oloa. Tässä olemme onnistuneet erinomaisesti. Olemme pystyneet yhdessä hyvässä yhteistyössä jalostamaan ideoista toimintoja ja toisiamme haastamalla toteuttaneet ne järjestelmään. Tilannekuvajärjestelmän arvo VR Groupille on nimenomaan siinä, että pystymme jatkuvasti kehittämään sitä.”

OPERAATIOKESKUS PANOSTAA TEKNISEEN KYVYKKYYTEEN

”Operaatiokeskus on edelläkävijä, jossa halutaan panostaa tekniseen kyvykkyyteen”, painottaa Uusinarkaus. ”Mitä tehokkaampi tilannekuvajärjestelmä on ja mitä nopeammin pystymme reagoimaan, sitä paremmin se näkyy kaikilla operatiivisilla tasoilla – konduktööreille junassa, ratapihalla henkilöstölle – ja nostaa sitä kautta koko organisaation tehokkuutta.”

”Tällä hetkellä meillä on tilannekuvajärjestelmä, joka kattaa järjestelmälle asettamamme tavoitteet. Kuten aina hyvässä projektissa, uusia ajatuksia ja uusia mahdollisuuksia avautuu lisäkehitykseen. Tämä on kumppanuus, jossa me yhdessä kehitämme meidän näkemystä tilannekuvajärjestelmään.”

Uusinarkauksen mukaan VR Groupin visiona on tulevaisuuden älykäs ohjauskeskus, jossa tehdään tietoon perustuvia ratkaisuja ongelmatilanteissa. Tilannekuvajärjestelmän keräämä data ja analysoimat skenaariot ovat pohjana ratkaisuille. Toiseksi tavoitteena on panostaa entistä vahvemmin ennakointiin niin että järjestelmä pystyy aistimaan tulevat ongelmat indikaatioiden muutoksista, jolloin päästään nopeasti ongelmaan käsiksi.

VR Groupin operaatiokeskus valvoo ja ohjaa koko Suomen matkustaja- ja tavaraliikennettä ympäri vuorokauden. Operaatiokeskukseen on keskitetty päivittäisen liikenteen johtaminen ja mahdollisten häiriötilanteiden hallinta, ennakointi ja niistä viestiminen. Lisäksi keskus vastaa tarvittavan henkilöstön, kaluston ja resurssien ohjauksesta. Hallittava kokonaisuus sisältää noin 1400 junavuoroa päivässä, 80 miljoonaa matkustajaa vuodessa sekä lähes 42 miljoonaa tonnia tavarakuljetuksia vuodessa (2019).