Rakentamassa turvallista ja ympäristömyötäistä yhteiskuntaa

Mipron toimialat, raideliikenteen turva- ja ohjausjärjestelmät sekä vesi- ja energiahuollon järjestelmät, tukevat ja kehittävät yhteiskunnan kriittistä infrastruktuuria. Olemme mukana kehittämässä turvallista ja ympäristömyötäistä yhteiskuntaa. Kulunut vuosi on tuonut vihreän siirtymän sekä varautumisen ja jatkuvuuden hallinnan merkittäviksi yhteiskunnallisen keskustelun teemoiksi. Merkittävää asiassa on se, että toimialoilla sinänsä tutut kysymykset ovat saaneet ilmaa siipiensä alle ja asioita tarkastellaan poikkiyhteiskunnallisesti siilojen rajoihin kiinnittymättä. Pelkkä tieto ja asiantuntemus ei ole vienyt kehitystä eteenpäin ympäristön ja yhteiskunnan kannalta riittävällä tahdilla, nyt mukana on myös tunne ja selvästi on alkanut tapahtua.

Voidakseen olla johdettu, siirtymässä tarvitaan luotettava tilannekuva. Vihreä siirtymä sisältää vaatimuksen kyetä toimimaan arvoketjussa yhteisymmärryksessä laskenta- ja mittaustapojen osalta. Mipron oma hiilijalanjälki sekä luonnonvarojen käyttö ovat pieniä suhteessa toimittamiemme järjestelmien käyttäjiin nähden, mutta silti meidänkin tulee täyttää oma paikkamme tilannekuvan luomisessa ja ylläpitämisessä. Toisaalta siirtymä avaa uuden toimintakentän, missä kokemuksen ja sovellusalueiden ymmärryksen realismista synnytetään uuden fossiilivapaan ja kiertotalouteen nojaavan luonnon monimuotoisuutta elvyttävän yhteiskunnan tarvitsemia teknologioita ja niiden hyödyntämisessä tarvittavia palveluita. Digitalisaatio ja palvelullistaminen ovat tärkeitä komponentteja tulevaisuuden raideliikenteessä sekä vesi- ja energiahuollossa.

Lähialueen turvallisuustilanteen merkittävä heikkeneminen on nostanut varautumisen ja jatkuvuuden kysymykset yleiseen keskusteluun. Asioiden tila on siinä mielessä hyvä, että varsinaisia rakenteellisia puutteita yhteiskuntamme ohjauksessa ei ole: kriittisen infran toimijat ja heitä ohjaava lainsäädäntö ovat jo pitkään määrittäneet varautumisen ja jatkuvuuden hallinnan keskeisiksi toimiksi. Nyt yleinen ilmapiiri ja sen myötä tehdyt resurssien kohdennukset mahdollistavat aiempaa nopeamman kehityksen. Yhteiskunnan yleisen, ja sen mukana myös kriittisen infrastruktuurin, digitalisoitumisen johdosta kyberturvallisuus on noussut kokonaisturvallisuudessa merkittävimmäksi kehitettäväksi osa-alueeksi. Kyberturvallisuutta ei voi kuorruttaa jälkeenpäin: järjestelmät on kehitettävä tietoturvallisesti tietoturvallisiksi ja sellaisina elinkaarensa aikana pidettäviksi. Niin työmenetelmien kuin työn tulosten on oltava vallitsevien parhaiden turvallisuuskäytäntöjen mukaisia vastataksemme tämän päivän uhkamalleihin. Pitkän elinkaaren järjestelmissä erityisen kriittistä on turvallisuuden ylläpidettävyys.

Kuluneen vuoden aikana pandemiatilanne on arkipäiväistynyt, eivätkä sen rajoitustoimet enää merkittävästi vaikuta päivittäiseen työhömme. Työn moninaistuminen tapahtui nopeasti, emmekä vielä täysin hallitse sen tuomia mahdollisuuksia tai ongelmia. Työmme on olennaisesti moniaikaistunut, monipaikkaistunut ja monikulttuuristunut. Vihreän siirtymän kannalta matkustamisen vähentyminen on myönteistä. Yksilön kannalta lisääntynyt vapaus ajan ja paikan valinnassa lisää vaatimuksia itsensä johtamisesta sekä hakeutumisesta vuorovaikutukseen. Yrityksen resilienssin kannalta kyky joustavaan monipaikkaisuuteen on selvä vahvuus. Toisaalta digitaalisessa työympäristössä tietoturvan ja uhkakuvien syvällinen ymmärrys on ensiarvoisen tärkeää sillä avoimessa maailmassa ja vaihtelevissa tilanteissa ei etukäteisellä ohjeistamisella päästä täyteen kattavuuteen.

Vaikka raideliikenne edelleen kulkee pääasiallisesti kiskoilla ja vesihuolto tuo puhtaan sekä vie likaisen veden, on Mipron vastattava, ja haluamme vastata, muuttuneisiin painotuksiin säilyäksemme elinvoimaisena. Suhtaudumme vihreään siirtymään, varautumisen ja jatkuvuuden hallintaan sekä moninaistuneeseen työhön kannustavina, uusia asiakkaan palvelemisen mahdollisuuksia synnyttävinä sekä turvallista ja ympäristömyötäistä yhteiskuntaa rakentavina virtauksina myös tästä eteenpäin.


KIRJOITTAJA

Anssi Laakkonen

Toimitusjohtaja


Anssin kokemus raideliikenteen sekä teollisuuden automaatio- ja ohjausjärjestelmistä juontuu 1980-luvulta saakka. Miprossa Anssi on toiminut 2010-luvun alusta saakka, nyt viimeksi toimitusjohtajana 2019 alkaen. Osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja sitä kautta vihreän siirtymän sekä varautumisen ja jatkuvuuden kysymykset ovat olleet osa päivittäistä työtä 2017 alkaneen Raidealan neuvottelukunnan puheenjohtajuuden myötä.