Mipron vuodesta 2023

Tämän vuoden käsitellyimpiä julkisen keskustelun teemoja on ollut vihamielinen vaikuttaminen ja kyberturvallisuus. Myös meillä turvallisuusjohtamisen ensisijainen kehityskohde on ollut, muita turvallisuuden osa-alueita laimin lyömättä, tietoturva ja sen hallintajärjestelmä. Käytännöllisesti katsoen kaikilla yrityksillä on ulkopuolisia kiinnostavaa tietoa.

Meidän toimialoillamme tieto on yhteiskunnan toiminnalle ja turvallisuudelle tärkeää, siksi vaatimustaso tietoturvan hallinnallemme on korkea. Töissä opitut hyvät käytännöt ovat vapaasti sovellettavissa myös kotona, kannustan jokaista huolehtimaan yksityisestä tietoturvastaan samalla korkealla tasolla mihin työtehtävissä sitoudumme.

Toisaalta tieto on pidettävä turvassa, mutta toisaalta tiedon hallinta, jakelu ja yhdistely luovat uusia mahdollisuuksia turvallisen ja puhtaan elinympäristön rakentamiseen. Tieto- ja integraatioalustamme on kaupalliseen käyttöön edenneissä projekteissa osoittanut toimivuutensa. Tieto sinänsä ei tuota. Meille luonteenomaisia osa-alueita sen hyödyntämisessä ovat menneen analyysi ja raportointi sekä tulevaisuuden ennustaminen. Oppivat algoritmit voivat tiedon avulla sekä avustaa ihmiskäyttäjää että jäljitellä tämän toimintaa. Kun pilviteknologian päälle saadaan hyväksyttävän turvallisuuden eheyden tason takaava rajapinta ja toisaalta sen alle turvasovelluksiin käypä laiterajapinta, on turvallisuuskriittisten sovellusten aika hyötyä paremmasta integroitavuudesta sekä käytön aikaisesta operoitavuudesta. 

Laatutyö ja turvallisuusjohtaminen ovat meille keskeisiä keinoja toiminnan tehostamiseksi. Laaja-alainen havaintokäsittely tuottaa jatkuvan parantamisen toimenpiteitä niin prosessien sisäisesti kuin näiden yhteistoimintaan. Systemaattinen riskinhallinta osana kaikkien prosessien toimintaa auttaa löytämään rakenteellisia, jatkuvalle parantamiselle piiloon jääviä kehitysmahdollisuuksia. 

Prosesseiksi järjestetty työskentely tukee perehdyttämistä ja perehtymistä erilaisiin työtehtäviin sekä luo mahdollisuuksia itseohjautuvaan osallistumiseen erilaisiin töihin. Prosessien työnohjaus ja työn näkyväksi saaminen tekevät samaa prosessin sisällä ja näiden välillä. Itsensä johtaminen on keskeistä itseohjautuvuudessa. Itseohjautuvuus ei ole yksinohjautuvuutta, vaan tietoista asettumista yhteistyöhön. Itsensä johtaminen edellyttää tietoisuutta itsestä ja tavoitteista sekä ajantasaista tilannekuvaa. Tietoisten toimijoiden yhteistyö ja toistensa johtaminen perustuu vuorovaikutukseen eli yhdistyviin tavoitteisiin ja tilannekuvaan. Ilman keskinäistä arvostusta tämä ei ole mahdollista. Arvostus lähtee ymmärryksestä. Prosessiohjatun työtavan monipuolisuus ja vaihtelevuus niin työn sisällön kuin työkavereiden kanssa pääsevät parhaiten esiin, kun ensin johdamme itseämme ja sitten vasta toisiamme. 

Jatkamme tulevanakin vuotena sekä tuotteidemme ja palveluidemme että toimintamme kehittämistä pysyäksemme kilpailukykyisinä ja täyttääksemme asiakkaidemme odotukset.  

Kiitän lämpimästi niin kaikkia miprolaisia, toimittajiamme ja kumppaneitamme kuin asiakkaitamme hyvästä kuluneesta vuodesta ja toivotan Rauhallista Joulua ja Turvallista Uutta Vuotta. 


KIRJOITTAJA

Anssi Laakkonen

Toimitusjohtaja


Anssin kokemus raideliikenteen sekä teollisuuden automaatio- ja ohjausjärjestelmistä juontuu 1980-luvulta saakka. Miprossa Anssi on toiminut 2010-luvun alusta saakka, nyt viimeksi toimitusjohtajana 2019 alkaen. Osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja sitä kautta vihreän siirtymän sekä varautumisen ja jatkuvuuden kysymykset ovat olleet osa päivittäistä työtä 2017 alkaneen Raidealan neuvottelukunnan puheenjohtajuuden myötä.