Vuoden 2022 yhteiskuntavastuuraportti (COP – Communication on Progress) on julkaistu

Mipro on sitoutunut toiminnassaan yhteiskuntavastuuseen Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -ohjelman mukaisesti (UNGC – United Nations Global Compact).

Noudatamme kymmentä ohjelmaan yhteisesti hyväksyttyä periaatetta, jotka koskevat

  • ihmisoikeuksia
  • työllistämistä
  • ympäristöä
  • korruptionvastaista toimintaa.

Mipro toimittaa YK:lle toimenpiteistään ja tavoitteistaan vuosittain Corporate Responsibility -raportin. Tässä raportissa eritellään mitä toimia Mipro on tehnyt kuluneen vuoden aikana edistääkseen YK:n Global Compact -ohjelman periaatteita.

Mipro on ollut osa YK:n Global Compact -ohjelmaa ja toimittanut Communication on progress -raportin vuodesta 2014 alkaen.

THE UN GLOBAL COMPACT

Global Compact -ohjelma on YK:n vuonna 2000 aloittama yritysvastuualoite, joka tähtää yhteisesti asetettujen kymmenen vastuullisuusperiaatteen täyttämiseen.

Lue lisää Global Compact ohjelmasta ja Mipron aikaisemmista yhteiskuntavastuuraporteista YK:n Global Compact -sivustolta.


Mipro on raideliikenteen ja teollisuuden järjestelmiin erikoistunut asiantuntijayritys. Mipron järjestelmiä käytetään rautatie- ja metroliikenteen sekä teollisuusprosessien turvallisuuden hallinnassa ja vesi- ja energiahuollon prosessien ohjauksessa. Kasvavan yrityksen kotipaikka on Mikkeli, ja yhtiö toimii globaaleilla markkinoilla. Yhtiön asiakkaita Suomessa ovat esimerkiksi Väylävirasto, Kaupunkiliikenne ja lukuisat vesi- ja energiahuollon yhtiöt.