Jämsän Veden jälkikäsitttelylaitoksen automaatiohanke

JÄMSÄN VEDEN UUSI JÄLKIKÄSITTELYLAITOS ON TÄYTTÄNYT TAVOITTEET ERINOMAISESTI

Jämsän Vesi toteutti keskuspuhdistamollaan kehityshankkeen, jossa rakennettiin täysin uusi jälkikäsittelylaitos prosesseineen ja automaatiojärjestelmineen. Hankkeen ensisijainen tavoite oli saada lisää kapasiteettia ohitusvesien käsittelyyn. Toisena tavoitteena oli tehostaa jätevesien käsittelyä ja varautua siten kiristyviin uusiin lupaehtoihin.

Vesihuoltopäällikkö Pekka Karppinen ja puhdistamon hoitaja Timo Mäkelä ovat erittäin tyytyväisiä saavutettuihin käyttötuloksiin.

”AUTOMAATION MERKITYS TÄLLAISISSA LAITOKSISSA LISÄÄNTYY”

Mipro toimitti flotaatiotekniikkaan perustuvaan uuteen jälkikäsittelylaitokseen automaation. Toimitus on jatkumoa Jämsän Veden ja Mipron yhteistyölle, joka alkoi jo 90-luvun puolivälissä.

Mipron automaatiotoimitus kattaa koko laitoksen prosessien ohjauksen ja valvonnan. ”Automaation merkitys tällaisissa laitoksissa lisääntyy”, toteaa puhdistamon hoitaja Timo Mäkelä. ”Automaatiolla parannetaan ja varmennetaan prosessia siten, ettei tule häiriöitä ja jos on häiriöitä, automatiikka hoitaa ne. Mipron automaatio huolehtii muun muassa virtaamajaosta, dispersioveden syötöstä, erilaisten koneiden ja laitteiden ohjauksesta sekä erilaisista mittauksista kuten virtaama-, paine-, kiintoaine-, lämpötila-, vedensameus- ja pH-mittauksista.”

Automaatiohankkeessa uudistettiin myös nykyistä valvomoratkaisua ja raportointia. Uuden flotaatiolaitoksen automaatio on integroitu olemassa olevaan MISONET-järjestelmään ja yhteisen valvomon näytöiltä voidaan seurata sekä vanhan laitoksen että uuden laitoksen toimintaa. Mipro vastasi myös instrumentoinnin suunnittelusta ja osittain hankinnoista sekä prosessi-instrumenttien virityksestä ja käyttöönotosta.

LÄHES SATAPROSENTTINEN PUHDISTUSTEHO SAAVUTETTU

Jämsän Veden uusi jälkikäsittelylaitos perustuu pyörövirtaflotaatioprosessiin, jossa jätevedessä olevat kiintoainepartikkelit erotetaan altaan pintaan syöttämällä veteen kemikaaleja ja paineistettua ilma-vesiseosta. Pintaliete poistetaan koneellisesti ja kuljetetaan sakeuttamoon jatkokäsittelyyn. Selkeytynyt vesi johdetaan altaan alaosasto purkualtaaseen. Prosessi sisältää myös UV-käsittelyn.

Timo Mäkelä ja Pekka Karppinen ovat erittäin tyytyväisiä syksyn aikana saatuihin tuloksiin.

”Jälkikäsittelylaitosta on tarkoitus käyttää ensisijaisesti ohitusvesien käsittelyyn maksimitulovirtaamien aikana”, kertoo Mäkelä. ”Erityisen haastava tilanne on ollut keväällä, jolloin vesimäärät moninkertaistuvat. Tulokset uudesta laitoksesta ovat olleet erinomaisia, niinpä sitä käytetään myös normaalitilanteissa jätevesien käsittelyn tehostamiseen.”

”Lähtevän veden laatu on ollut erittäin hyvä”, toteaa Karppinen. ”Esimerkiksi fosforipitoisuus on ollut takuuajoissa 0,03 mg/l, kun sallittu luvanvarainen arvo on 0,7 mg/l. Biologinen hapenkulutus eli BOD7 on ollut elokuusta lähtien maksimissaan 4 mg/l. Kiintoaineen määrä lähtevässä vedessä vaihtelee 3,3 – 1,8 mg/l välillä, kun lupa-arvo on 35 mg/l. Puhdistusteho on näin ollen kokonaisuudessaan lähes sataprosenttinen. Lisäksi prosessiin lisätty UV-laite on pudottanut vedessä olevien bakteerien määrän käytännöllisesti katsoen olemattomiin.”

”Tällä hetkellä saadut tulokset osoittavat, että vaikka lupa-arvot kiristyvät, me pystymme ne tällä laitoksella täyttämään”, toteaa Mäkelä.