Suodata

Mipro MISONET ratkaisuna Laukaan Vesihuollon automaatiojärjestelmien keskittämisessä turvallisemmaksi ja kustannustehokkaaksi

Vesihuollon automaatiojärjestelmät ovat monesti hyvin pirstaloituneita. Joku toimittaa automaation, toinen valvomon ja kolmas osapuoli vastaa tietoliikenneyhteyksistä. Eri toimijoiden toteuttama kokonaisuus voi olla loppukäyttäjälle turhan monimutkainen, eikä vikatilanteessa oikein tiedä keneen ottaa yhteyttä. Nopeiden muutos- ja viankorjaustöiden tekeminen hidastuu, jos työhön tarvitaan kaikkien eri toimijoiden työpanosta. Jos eri toimijoiden välinen yhteistyö ei suju saumattomasti, näyttäytyy se loppukäyttäjille niin, että ”järjestelmä ei toimi” – ehkä leimaten samalla kaikki osapuolet. Yhdestä viankorjauksesta tai muutoksesta tulee laskuja monesta eri suunnasta, vaikeuttaen asiakkaan kokonaiskustannusten arviointia.

Mipro valittu mukaan kiertotalouden suunnitteluvalmiuksia kehittävään valmennusohjelmaan

Vuodenvaihteessa Suomessa on alkamassa kansainvälisestikin ainutlaatuinen, kiertotalouden mukaisia suunnitteluvalmiuksia kehittävä valmennusohjelma yrityksille. Circular Design – kehityspolku kohti kiertotaloutta -ohjelma on ensimmäinen yrityksille suunnattu kokonaisuus, jossa syvennytään kiertotalouden mukaisen suunnittelun periaatteisiin ja käytännön ratkaisuihin. Ohjelman toteutuksesta vastaa Ympäristöministeriön alaiset Design Forum Finland ja kiertotalousasiantuntija Ethica Oy kumppaneineen.

Face-to-face messujen merkitys rautatiealalla vuonna 2022: InnoTrans

COVID-19:n iskemisen jälkeen monet yritykset joutuivat siirtymään face-to-face tapaamisista loputtomiin virtuaalisiin kokouksiin. Kalenterit täyttyivät Teams-palavereilla ja Zoom-kokouksilla, samaan aikaan kun yritimme navigoida uudessa etätyöskentelyarjessa. Sama ilmiö tapahtui messuille; matkustusrajoitukset estivät ihmisten kokoontumisen suuriin ryhmiin. Yritykset pakotettiin luoviin ratkaisuihin, joka aloitti virtuaalisten messujen trendin.

Tampere-Seinäjoki rataosuuden kauko-ohjausmuutokset otettiin käyttöön onnistuneesti

Tampere-Seinäjoki rataosuudella, joka lukeutuu yhdeksi Suomen pääradoista, aloitettiin 2019 modernisointihanke. Tämän rataosuuden asetinlaitteita hallinnoidaan Mipron toimittamasta Länsi-Suomen kauko-ohjausjärjestelmästä (TAKO).

Ammattilaiseksi ammattilaisten asiantuntevassa ohjauksessa – Mipron rekrytoiva koulutusohjelma

Suomessa ei ole tällä hetkellä rautatieteknologiaan erikoistunutta oppilaitosta, josta valmistuisi valmiita raidealanasiantuntijoita. Tämän vuoksi yksi hyvä lisä osaamisen hankinnassa on hyödyntää toimivia rekrytoivia koulutusohjelmia. Olemme vuosien mittaan todenneet, että uusia, asiantuntevia tekijöitä alalle saadaan, kun hiomme timantit itse, yhteistyössä asiantuntevan koulutuskumppanin kanssa.

Tasoristeyksien merkitys henkilöturvallisuuteen

Tasoristeysonnettomuudet sekä tasoristeyksien turvallisuus Suomessa on puhututtanut mediassa aika ajoin – erityisesti suurempien onnettomuuksien jälkimainingeissa. Traficomin teettämän selvitystyön mukaan Suomessa tapahtui vuosien 2007-2016 aikana 81 merkittävää tasoristeysonnettomuutta ja valtaosa näistä vartioimattomissa tasoristeyksissä. Merkittävä tasoristeysonnettomuus on onnettomuus, josta aiheutuu joko henkilövahinkoja tai yli 150000 euron aineelliset vahingot tai yli 6 tunnin liikennekatko pääradalla. (Traficom 2019) Suhteutettuna muiden Pohjoismaiden, Ruotsin ja Norjan, junakilometrien määrään, Suomen tasoristeykset ovat tilastollisesti vaarallisempia kuin länsinaapurimaillamme.

Olemme mukana InnoTrans 2022 -messuilla

Tervetuloa tapaamaan meitä osastollemme numero 530 ”Railway technology: signalling” -halliin numero 27

Mipro Oy nimittää raideliikenteen sekä vesi- ja energiahuollon järjestelmille liiketoimintajohtajat

Mipro Oy on nimittänyt liiketoimintajohtajiksi Jari Pylväsen sekä Aleksi Ikosen. Nimitykset astuvat voimaan välittömästi.

Vesihuolto 2022 -päivät: keskustelua huoltovarmuudesta kyberturvallisuuteen – ja kaikkea siltä väliltä

Vesilaitosyhdistyksen järjestämät Vesihuoltopäivät on perinteinen vesihuoltoalan tapahtuma, jossa vesihuoltoalan toimijat tapaavat toisiaan. Vesihuoltopäivillä kuullaan asiantuntijoiden luentoja ajankohtaisista aiheista. Tänä vuonna messut järjestettiin Vaasan Botniahallissa, 11.-12.5.2022. Näiden kahden päivän aikana Mipron edustajat tapasivat asiakkaita ja yhteistyökumppaneita sekä keskittyivät kuulemaan luentoja ajankohtaisista aiheista, kuten kriisinkestävyydestä, kyberturvallisuudesta, vesihuoltoalan yhteistyöstä, omaisuudenhallinnasta, hiilineutraaliudesta sekä kiertotaloudesta. Tässä blogissa nostamme esille muutamia mielenkiintoisia puheenvuoroja ja juttelemme siitä miten Mipron ratkaisuilla voidaan taklata monia ongelmia, joita Vesipäivilläkin nostettiin esille.

Vuoden 2021 yhteiskuntavastuuraportti (COP – Communication on Progress) on julkaistu

Mipro on sitoutunut toiminnassaan yhteiskuntavastuuseen Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -ohjelman mukaisesti (UNGC – United Nations Global Compact).

Mipro valittiin modernisoimaan Kuopion ratapihalle ETCS-valmis asetinlaite Väylän monivuotisessa hankkeessa

Väylävirasto on valinnut avoimen hankintamenettelyn tuloksena Mipron toimittamaan Kuopion ratapihan uuden turvalaitejärjestelmän. Hankekokonaisuus sisältää Kuopion ratapihan uuden ETCS-valmiin asetinlaitejärjestelmän, pitäen sisällään mm. opastimien ja vaihteiden keskitetyn ohjauksen sekä paikallisohjausmahdollisuuden.

Data kiertoon EcoSairilan kiertotalouskeskuksessa

Kierto- ja datatalouden edistäminen on siirtynyt monien yritysten ja julkisen sektorin tärkeimmiksi prioriteeteiksi muun muassa kilpailukyvyn parantamiseksi ja kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi. Myös huoltovarmuuden turvaamisessa näillä kahdella asialla on yhä merkittävämpi rooli. Etelä-Savossa konkreettisten ratkaisujen luomiseen onkin tartuttu innokkaasti.

Metsä-Sairilan MBR-kalvobioreaktori jätevedenpuhdistamo: Tavoitteesta todellisuuteen MISONET-automaatiojärjestelmällä

Mikkelin Vesilaitoksen Metsä-Sairilan uusi jätevedenpuhdistamo on yksi maailman moderneimpia. MBR-, eli kalvobioreaktoriteknologiaan perustuva puhdistamo rakennettiin kallion sisään. Näin pystyttiin minimoimaan ympäristölle aiheutuvat mahdolliset haitat ja samanaikaisesti mahdollistettiin prosessille ja huollolle hyvät olosuhteet. Puhdistamon prosessiautomaatio ja –instrumentointiprojekti aloitettiin kesällä 2019 ja laitos otettiin käyttöön toukokuussa 2021. Mipron MISONET-automaatiojärjestelmän toimituskokonaisuuteen jätevedenpuhdistamon lisäksi kuului myös Kenkäveronniemen tulopumppaamo ja Salosaaren mittausasema.

ERA Railway Safety Days Inhimillisien ja organisatoristen tekijoiden HOF huomioiminen osana turvallisuuden ja riskienhallintaa

Euroopan unionin rautatievirasto, ERA, on Euroopan unionin virasto, jonka tehtävänä on edistää Euroopan rautatiejärjestelmien yhtenäistämistä. Yksi ERA:n tärkeimpiä tavoitteita on rautatieturvallisuuden parantaminen sekä turvallisuuskulttuurin kehittäminen; ERA:n järjestämät seminaarit ja workshopit luovat kattavan yleiskatsauksen mihin suuntaan Euroopan rautatieturvallisuutta ollaan kehittämässä ja miten myös suomalaiset yritykset voivat olla kehityksessä mukana.

Miten mipron asetinlaite- ja ats-käytönohjausjärjestelmä varmistavat maailman turvallisimman metron toiminnan?

Helsingin metrossa tehdään vuosittain lähes 100 miljoonaa matkaa. Keskimäärin 270 000 matkustajaa luottaa päivittäin Mipron toimittamien järjestelmien täsmällisyyteen sekä turvallisuuteen.